20 éves az Országos Szlovén Önkormányzat, 15 éves a Szlovén Rádió

20 éves az Országos Szlovén Önkormányzat, 15 éves a Szlovén Rádió
2015.05. 29.  

Hazánkban 13 nemzetiségi közösség él, akik az Alaptörvény Nemzeti Hitvallás részében foglaltak szerint a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.

A magyarországi szlovének koncentráltan Vas megyében, annak is délnyugati szegletében, a magyar-szlovén-osztrák hármashatár térségében élnek. Az általuk lakott és földrajzilag jól körülhatárolt, Szentgotthárdot, illetve azt övező tájegységet (Felsőszölnök, Alsószölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy) hivatalosan szlovén Rába-vidéknek nevezik. Ebben a régióban él a Vas megyei szlovénség a Kr.u. 6 század óta, így tehát a nemzetiségek közül a legrégebbinek számít. Nemzetiségi önazonosság-tudatuk alapja és legfőbb megőrzője az anyanyelvük.

A tömbön kívül eső szlovén szórvány található még Szombathelyen, Mosonmagyaróvárott és Budapesten, valamint több dunántúli településen.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény – közismert nevén: „kisebbségi törvény” – tette lehetővé először a kisebbségi önkormányzatok létrehívását, mint a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek demokratikusan választott és működő szervezeti formáit. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében a nemzetiségi önkormányzatok alapvető feladata a nemzetiségek érdekeinek képviselete és védelme, a képviselt közösség kulturális autonómiájának erősítése.  A nemzetiségi közügyek legfőbb letéteményesei ezek a szervezetek.

Az Országos Szlovén Önkormányzat húsz évvel ezelőtt, 1995-ben alakult meg a szlovén nemzetiség csúcsszerveként; alakuló közgyűlésén székhelyéül a legnagyobb szlovén települést, Felsőszölnököt határozta meg. Az akkor még Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat elnökéül az alakuló közgyűlés elektori közössége Ropos Márton urat, Felsőszölnök akkori polgármesterét választotta. A szervezet irányítását a kezdetektől Ropos Márton elnök úr látja el, e minőségében szintén két évtizedes jubileumát ünnepli ebben az esztendőben, ugyanis az önkormányzat megalakulása óta a tisztségre történő újraválasztások alkalmával mindig neki szavaztak bizalmat a közgyűlés tagjai.

 E szervezet immáron két évtizede látja el – törvényi kötelezettségének is eleget téve – a magyarországi szlovénség érdekeinek védelmét és képviseletét; együttműködik a települési és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségi civil szervezetekkel; kapcsolatot tart hazai és anyaországbeli állami szervekkel és intézményekkel. Sokrétű, szerteágazó tevékenységet fejt ki a szlovén identitástudat megőrzése, a szlovén hagyományok, szokások fennmaradása érdekében. Az anyanyelvápolás és a szlovén nemzetiségi nevelés-oktatás terén ma már meghatározó szerep hárul rá, hiszen kizárólagos fenntartásában működik a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával évente kötött köznevelési szerződés révén az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásával biztosított a kétnyelvű nemzetiségi köznevelés kiegyensúlyozott és harmonikus megvalósításának minden lehetősége.

 A tárgyi és szellemi kulturális örökség gyarapítása érdekében az Országos Szlovén Önkormányzat intézményeként működik a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház), amelynek állandó kiállítása a szlovén nemzetiségi közösség történeti, egyháztörténeti, néprajzi és egyéb sajátos kulturális értékeit mutatja be.

Az Országos Szlovén Önkormányzat szerepe, működésének hatékonysága, feladat-ellátási kötelezettsége az elmúlt években rendkívüli mértékben megnőtt. A törvényi előírások és a sokrétű munka ellátása érdekében a szervezet kiépítette saját hivatalát, 2008-tól a hivatal vezetője Kovács Anita közgazdász. A hivatali munkatársak munkakörülményeinek hathatós javítása, a közgyűlés üléseihez méltó körülmények biztosítása, kisebb létszámú konferenciák, tanácskozók, találkozók szervezésének szükségessége késztette az OSZÖ-t arra, hogy a Felsőszölnökön található székház bővítését, felújítását határozza el. E munkához az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásában részesült 42 250 e Ft összegben; ezen időszakban dr. Latorcai Csaba Úr képviselte az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárságát.

 2015. május 29-e a felújított, alapterületében meghatározó mértékben bővült székház avató napja is, a rendezvényen dr. Latorcai Csaba Úr - aki jelenleg a Miniszterelnökség Közigazgatási Államtitkársága kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára - a Határon Túli Szlovének Hivatala kitüntetésében részesül.

A szervezetnek jó kapcsolata van az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárságával, Soltész Miklós államtitkár úrral és dr. Deák Imre helyettes államtitkárral.

Ugyancsak támogatta a székház felújításának folyamatát a Határon Túli Szlovének Hivatala a berendezési tárgyak megvásárlására fordítható összeggel.

A létszámában legnagyobb részt Vas megyében élő magyarországi szlovén közösség a jubileumok évének nevezheti a 2015. évet! Az Országos Szlovén Önkormányzat tulajdonában lévő, a nemzetiség önálló földi sugárzású rádiója fennállása 15. évfordulóját ünnepli az idén. A szentgotthárdi Szlovén Rádió (Radio Monošter) tizenöt évvel ezelőtt, 2000. június 23-án kezdte meg a műsorsugárzást azzal a céllal, hogy a Szentgotthárd környékén élő szlovénség anyanyelvi tájékoztatását, önazonosság-tudatának és nyelvi kultúrájának erősítését, fejlődését, hagyományainak és népszokásainak ápolását szolgálja. Az adások 2012 óta heti 28 órában magyarországi szlovén nyelvjárásban, illetve irodalmi szlovén nyelven készülnek, a műsor-összeállításban valamennyi korosztály tagjait megszólítják. A Rádió működési támogatásának meghatározó részét a magyar állam a központi költségvetésből nyújtott normatív támogatás formájában biztosítja. A főszerkesztői és egyben ügyvezetői feladatokat Mukics Ferenc Úr látja el.

A 2014. április 6. napján megtartott országos választások óta a magyarországi szlovénség parlamenti szószólója Kissné Köles Erika, aki a szlovén érdekek mellett – lehetőségeihez mérten – feladatellátásával törekszik hozzájárulni a szlovén Rába-vidék és Vas megye társadalmi-gazdasági fellendüléséhez. A szlovén szószólói kabinet az Országos Szlovén Önkormányzat székházában tart fenn irodát, ahol a szószóló pénteki napokon várja a hozzá fordulni szándékozókat.

(Összeállította: dr. Sütő Ferenc szószólói asszisztens és jogi tanácsadó)

Képek az eseményről

További események