Narodnostni zagovornik

Kissné Köles Erika Od 6. aprila 2014 so potekale volitve poslancev Državnega zbora, katerega člani so od lani poleg 199 poslancev in poslank parlamentarni zagovorniki in zagovornice 13 narodnosti na Madžarskem.
Nova pravna oblika oz. osebe parlamentarnega dela zastopajo svojo narodnost v Državnem zboru, nobena od 13 avtohtonih narodnosti na Madžarskem namreč ni dobila poslanca na volitvah, kajti niso dobili določeno število glasov, koliko predpišejo predpisi volitvenega zakona. Narodnostni zagovornik ali zagovornica je postal/a kandidat/ka, ki jo je narodnostna državna samouprava postavila na prvo mesto na svoji volitveni listi.
Temeljni zakon Madžarske pove, da so „Narodnosti, ki sobivajo z nami, so del madžarske politične skupnosti in so državotvorni dejavnik.”.
Ustrezno temu je Zakon XXXVI. leta 2012 o Državnem zboru uvedel pravno ustanovo parlamentarnega zagovornika, da bi zagotovil zastopstvo narodnostih v Državnem zboru.

Pravice in obveznosti

Najpomembnejša naloga narodnostnega zagovornika je zastopanje svoje narodnosti v parlamentu.
Pravice in obveznosti vseh zagovornikov so enake, svojo dejavnost opravljajo v korist skupnosti, svoje narodnosti. Pravice in obveznosti se zgrinjajo zlasti okoli predlogov in zadev, ki se dotikajo interesov in pravic narodnosti.
Zagovorniki in zagovornice v Državnem zboru nimajo pravice za glasovanje, na seji lahko spregovori, če se dnevni red – na podlagi presoje parlamentarnega odbora – dotika interesov in pravic katerekoli narodnostne skupnosti.
Narodnostni zagovornik lahko spregovori tudi po dnevnem redu, če gre za izjemno zadevo.
Lahko postavi vprašanje vladi in njenim članom, defendersu človekovih pravic, predsedniku Državnega računskega sodišča in pravnemu zastopniku o zadevah, ki se dotikajo interesov, pravic narodnostih in so del njihovih nalog.
Zagovornik sam ne more predlagati zakona, ampak lahko vloži predlog sklepa – v zadevi, ki se dotika interesov, pravic narodnostih – oziroma lahko na podlagi pogojev, ki veljajo za poslance, vloži Državnemu zboru predlog spremembe predloga sklepa.
Zagovorniki so člani državnozborskega odbora, ki zastopa narodnosti –Odbor narodnosti na Madžarskem -, pri delu odbora razpolagajo s pravico glasovanja.
Na sejah stalnih odborov in odboru zakonodaje – na podlagi odločitve predsednika odbora ali v primeru dnevnega reda, ki se dotika narodnosti – imajo posvetovalno pravico.
Pravni status zagovornika je v v vseh drugi zadevah podoben pravnemu statusu državnozborskega poslanca: pripada mu imuniteta; njegova pravica in dolžnost pa je, da proaktivno sodeluje pri delu Državnega zbora in pripomore k njegovemu uspešnemu delovanju.
Dolžnost narodnostnega zagovornika je, da se mora udeležiti sej Državnega zbora ter sej parlamentnih odborov, v katerega je včlanjen. Svoje pravice uveljavlja osebno.
Za narodnostne zagovornike, kakor tudi za poslance, veljajo stroga nezdružljiva pravila oziroma so dolžni pripraviti izjavo o svoji nepremičninah.