T/13631. számú törvényjavaslat Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról - a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

2020.11. 30.

Gospod Predsednik, hvala za besedo!

Spoštovane Poslanke in Poslanci, cenjeni Zbor!

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönöm a szót!

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Tisztelt Ház!

 

Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó bizottságként, a 2020. november 24-i ülésén folytatta le az előttünk fekvő törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott képviselői módosító javaslatról nem foglalt állást, ugyanakkor az ülésen további módosítási szándékot fogalmazott meg. Ennek alapján a bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújtott be.

A beterjesztett módosítás a nyelvhelyességi és kodifikációs pontosítások mellett a törvényjavaslat 9. §-át érinti:

 

Az Ajbt. a következő III/C. Fejezettel egészül ki:

 

 „(3) Ha a beadványtevő nem nyilatkozik, vagy mindkét eljárás megindítását kéri, az alapvető jogok biztosának – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az Ebktv. szerinti eljárást kell megindítania és erről a beadványtevőt 10 napon belül tájékoztatnia kell, a beadványt az Ebktv. szerinti kérelemnek kell tekinteni.

(4) Ha a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülésével összefüggő ügyben a beadványtevő nem nyilatkozik, vagy mindkét eljárás megindítását kéri, az alapvető jogok biztosa a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesének a javaslata alapján dönt, hogy az e törvény szerinti vagy az Ebktv. szerinti eljárást indokolt megindítani.”

 

A nemzetiség vagy nemzetiséghez való tartozás miatti hátrányos megkülönböztetést sérelmező beadványok esetén nem célszerű az Ebktv. szerinti eljárás automatikus elsőbbségét törvényben rögzíteni. Szakmai és munkaszervezési okokból is indokolt, hogy ezekben az ügyekben a nemzetiségi biztoshelyettes tehessen javaslatot az alapvető jogok biztosa számára, hogy azokat az Ajbtv. vagy az Ebktv. szerinti eljárásrendben kell-e vizsgálni, és ennek megfelelően kerüljenek a Nemzetiségi Biztoshelyettes Titkárságára vagy az elkülönült szervezeti egységhez.

Ahogyan már a törvényjavaslat általános vitájában is jeleztem, számunkra, a Magyarországon élő nemzetiségi közösségek tagjai számára megnyugtató az lenne, ha az Ebktv. szerinti hatósági eljárás vagy a komplexebb Abtv. szerinti eljárás keretei közötti vizsgálat kiválasztása a jogterületért a parlamentnek felelős nemzetiségi biztoshelyettes esetenként kialakított szakmai véleménye alapján indulhatna meg, nem pedig generális szabály szerint minden esetben a hatósági eljárás alapján.

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága nevében tisztelettel kérem a bizottság által indítványozott módosítások támogatását!

 

Hvala za pozornost! Köszönöm a figyelmet!

További felszólalásaim