Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/12731. számú törvényjavaslat

2016.11. 21.

― a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája ―

Spoštovani Gospod Predsednik! Poslanke in Poslanci! Zagovornice in Zagovorniki!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Képviselő Urak! Tisztelt Szószóló Hölgyek és Urak!

 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/12731. számú törvényjavaslat és annak tartalmai a Magyarországon élő nemzetiségek köznevelési kérdéseit is meghatározó mértékben érintik.

Az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága a törvényjavaslat tárgyalásához kérte a Házbizottság jóváhagyását. A Bizottság a 2016. november 15-i ülésén lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. Az általános vita során ismertettem azokat az argumentumokat, amelyek a törvényjavaslat tárgyalásához való kapcsolódásunkat alátámasztották. Ennek sarkalatos pontja az alapfeladatok felsorolásában a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás megjelenése, illetve a fogalom lényegének rögzítése.

A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága a részletes vita során áttekintette a törvényjavaslathoz benyújtott 24 képviselői módosító javaslatot, közülük kettőről, a 8. és 13. számúról foglalt állást.

A 8. számúban megfogalmazottak helytállóak, ugyanakkor a nemzetiségek jogairól szóló törvény és a nemzeti köznevelésről szóló törvény összhangja kizárja az oktatásszervezés terén esetlegesen megjelenő vitás kérdéseket. Kétségtelen, hogy a 17/2013-as EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról hivatkozva a nemzeti köznevelésről szóló törvényre egyértelműen megfogalmazza a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatásra vonatkozó jogszabályi körülményeket.

A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága mindennek ellenére javasolja az 1.15. alapfeladatok megnevezése sorában a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás megjelenését. Ez az oktatási forma ma Magyarországon, óvodai szinten 35 intézményben, közel 1300 gyermeket, általános iskolai szinten 8 intézményben 230-250 tanulót érint. Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatást folytat egy szerb és egy bolgár középiskola is és minden bizonnyal e szám növekedni fog. A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta tekintettel arra, hogy a törvényjavaslatba pont most került be a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás fogalma és ezáltal annak lehetősége, hogy megjelenik egy intézmény alapfeladatai között felsorolható tevékenységként.

 

A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága ugyancsak nem támogatta a 13. számú módosító javaslat azon részeit, melyek engedékenyebben fogalmaznak a szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógus alkalmazásával kapcsolatban. A jogalkotó szándéka is az, hogy a köznevelési intézményekben a megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógus dolgozzék, ez a cél a nemzetiségi iskolák vonatkozásában is fennáll.

A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg a részletes vita során, amely a törvényjavaslat 14. §-át érinti. Az intézményi tanácsok delegáltjaira vonatkozóan a Bizottság javaslata így hangzik:

14. §

 „(4a) bekezdése: Ha az iskola nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot is ellát, de nem nemzetiségi önkormányzat tartja fenn, az intézményi tanácsba az egyes delegálók által delegált személyekkel azonos létszámú tagot delegál az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, annak hiányában a településen működő érintett nemzetiségi civil szervezet.”

Az eredeti törvényjavaslat szövege ugyanis nem egyértelmű, hiszen az intézményi tanácsba több delegáló egyenlő mértékben akár több tagot is delegálhat. A javaslat ennek következtében úgy is értelmezhető, hogy ezek összességének megfelelő számú tagot delegál az érintett települési nemzetiségi önkormányzat. A törvényalkotói szándék nyilvánvalóan az, hogy az intézményi tanácsba minden egyes arra jogosult azonos számú tagot delegálhasson. A tervezett módosítás ezt kívánja egyértelműsíteni.

 

A törvényjavaslat 14. §-ához kapcsolódóan megfogalmazott bizottsági módosító javaslatot az előterjesztő képviselője is támogatta.

A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága a törvényjavaslat további pontjait a nemzetiségi köznevelés érdekében is előremutatónak ítéli.

 

Hvala za pozornost! Köszönöm a figyelmet!

További felszólalásaim