Az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/714. számú törvényjavaslat

2018.07. 16.

― a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája ―

 

Spoštovani Predsednik, spoštovane gospe Poslanke in gospodje Poslanci, cenjeni Zbor!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Képviselő Urak! Tisztelt Ház!

 

Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága a Magyarország Kormánya által T/714. számon benyújtott törvényjavaslatot megtárgyalta. A bizottság tagjai a részletes vitában kialakították bizottsági véleményüket, hiszen a választási rendszer tagjaiként a nemzetiségi közösségekhez tartozó választópolgárok is aktívan részt vesznek a demokratikus közvélemény kialakításában.

A Bizottság a 2018. július 9-i ülésén folytatta le a törvényjavaslat részletes vitáját, melynek során további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg. A Bizottság a törvényjavaslat 54. §-át egy új (2) bekezdéssel, javasolta kiegészíteni az alábbiak szerint:

(2) A 141. § (2) bekezdése szerinti regisztrációs kampány időszaka a választás kitűzésének napjától a szavazás napját megelőző 49. napig tart.

Továbbá a Bizottság a törvényjavaslatot egy új 55. §-sal  javasolta kiegészíteni az alábbiak szerint:

A Ve. 141. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

(2) Az országos nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel népszerűsítése céljából az (1) bekezdés szerinti kampánytevékenységet folytathat (a továbbiakban: regisztrációs kampány).

A Bizottság a részletes vita során a törvényjavaslat 82. §-át is javasolta módosítani az alábbiak szerint:

A Ve. 255. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Nemzeti Választási Iroda

a) a választás kitűzését követő három munkanapon belül és az ajánlóív átadásával egyidejűleg,

b) a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincnyolcadik és tizenharmadik napon[, a 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével]

ingyenesen átadja a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat számára a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag a regisztrációs kampány és az ajánlások gyűjtése, a (3) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás adatainak kezelésére a 155. §-ban és a 218. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell.”

A Bizottság Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. (87.) törvény 1. mellékletét a következő g) ponttal javasolta kiegészíteni:

(Az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása összegét a következő eljárás szerint kell kiosztani:)

g) Az országos nemzetiségi önkormányzat a 4. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás terhére a választási eljárásról szóló törvény szerinti regisztrációs kampány céljára előlegre jogosult. Az előleg összege az előző általános országgyűlési választásokon 4. § (1) bekezdése alapján folyósított, az országos nemzetiségi önkormányzatra jutó támogatás másodlagos összegével egyenlő. Az előleget a választás kitűzését követő három munkanapon belül kell az országos nemzetiségi önkormányzat számlájára átutalni.

A megfogalmazott bizottsági módosító javaslatok hátterében az elmúlt két parlamenti választásnak a nemzetiségeket lényegesen érintő tapasztalatai állnak. A bizottság javaslata értelmében a választási eljárásról szóló törvénybe új fogalomként kerülnek bevezetésre a regisztrációs kampány és a regisztrációs kampányidőszak. Az elmúlt általános választások igazolták, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok mint jelölő szervezetek célja, hogy minél több, a nemzetiségi közösséghez tartozó választópolgár kérje felvételét a központi névjegyzékbe. Az országos nemzetiségi önkormányzatok mint jelölő szervezetek kampánytevékenysége is elsődlegesen a választópolgárok nemzetiségi névjegyzékbe való regisztrációjának ösztönzésére irányul. Fontos továbbá az is, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok a lehető leghamarabb megkapják a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait, hiszen csak a teljeskörű adatok birtokában lehet közvetlenül is hatékony kampányt folytatni. A regisztrációs kampány sikeréhez szükséges központi költségvetési támogatást is rendelni, mely a Bizottság javaslata alapján előleg formájában kerülne folyósításra.

A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága kéri, hogy az Országgyűlésben szavazati joggal rendelkező képviselő hölgyek és urak a Magyarországi nemzetiségek bizottsága javaslatával értsenek egyet, azt lehetőség szerint támogassák!

Hvala za pozornost! Köszönöm a figyelmet!

További felszólalásaim