Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. (125.) törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. (190.) törvény módosításáról szóló T/12366. számú törvényjavaslat

2017.06. 12.

― a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája ―

 

Spoštovani Gospod Predsednik! Poslanke in Poslanci! Zagovornice in Zagovorniki!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Képviselő Urak! Tisztelt Szószóló Hölgyek és Urak!

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. (125.) törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. (190.) törvény módosításáról szóló T/12366. számú törvényjavaslat tárgyalásához az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága kérte a Házbizottság jóváhagyását. Az általános vita során ismertettem azokat az argumentumokat, amelyek a törvényjavaslat tárgyalásához való kapcsolódásunkat alátámasztották. Ennek indokai az alábbiak voltak: 

 

„a törvényjavaslat célja, hogy az egyenlő bánásmód alkotmányossági követelménye a nemzetiségi oktatásban is hatékonyabban érvényesüljön.

 

Az egyenlő esélyek és az egyenlő bánásmód egy társadalomban nem engedi, hogy bárki vagy bármely csoport, emberi közösség elé önérvényesítésében, az élhető és igazságos létezésében akadályokat támasszanak, de olyan lehetőségek biztosítását is jelentik, amelyek adott személy, csoport számára nyitnak meg vagy hagynak nyitva lehetőségeket egyéniségük, sajátosságaik érvényesítéséhez.

 

 

Egy többségi társadalomban a nemzeti kisebbségben élő közösség számára meghatározó a szegregáció nélküli létezés.”

„Nemzetiségi oktatás szervezése esetén csak akkor nem sérül az egyenlő bánásmód követelménye, ha az oktatás szervezése a törvényjavaslat (2) bekezdésében foglalt feltételek mellett megfelel az alábbi követelményeknek is: 

 

a) az alaptanterv szerinti ismeretek megszerzése a nem nemzetiségi oktatásban általánosan érvényesülő színvonalon biztosított, és 

b) a nemzetiségi oktatás a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott követelményeknek megfelel.”

Objektív elvárás a nemzetiségi oktatással szemben, hogy az oktatás megszervezése során a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében, illetve a tanuláshoz való jog, mint alkotmányos alapjog minél szélesebb körű biztosítása céljából az egyenlő bánásmód alkotmányossági követelményére is figyelemmel a nemzetiségi oktatás az állami oktatással megegyező átlagos színvonalon történjen. Az államilag előírt, illetve államilag támogatott követelmények elérését kell, hogy igazolja a nemzetiségi oktatás.

A törvényjavaslat alapján jogszerűnek minősül a vallási meggyőződésen vagy nemzetiségi alapon elkülönülten megszervezett oktatás, ha az egyidejűleg megfelel a vallási meggyőződésen alapuló oktatás és a nemzetiségi oktatás valamennyi jogszabályi követelményének. 

A Bizottság a 2017. május 8-i ülésén folytatta le a törvényjavaslat részletes vitáját. 

A bizottság a részletes vita során megállapította, hogy a törvényjavaslathoz nem került benyújtásra képviselői módosító indítvány. A részletes vita során maga a bizottság sem fogalmazott meg további módosításra irányuló szándékot.

 

A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága a törvényjavaslatban megfogalmazott módosításokat a nemzetiségi köznevelés érdekében is előremutatónak ítéli.

 

Hvala za pozornost! Köszönöm a figyelmet!

További felszólalásaim