Általános vita, nemzetiségi szószólói felszólalás

2016.05. 12.

 

T/10377. számú törvényjavaslat Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről

 általános vita, nemzetiségi szószólói felszólalás

― 2016. május 12. ―

 

 

Spoštovani Predsednik, spoštovane gospe Poslanke in gospodje Poslanci, cenjeni Zbor!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Képviselő Urak! Tisztelt Ház!

 

A magyar állam mindenkori költségvetésének tervezete, így a Kormány által Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezet is – összhangban a nemzetiségek jogairól szóló, a köznevelési, államháztartási, önkormányzati és egyéb vonatkozó törvényekkel – meghatározza a Magyarország területén élő és működő nemzetiségek közösségeinek költségvetési támogatási összegeit is, mellyel nyelvük, kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolását segíti, hozzájárulva ezzel Magyarország kulturális sokszínűségének megtartásához.

A Magyarország kormánya által T/10377. számon benyújtott, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat XX. fejezetének 21. címszámában az 57. alcímszám: az országos nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik, továbbá a nemzetiségi média támogatására megállapított előirányzatot tartalmazza. A 60. alcímszámban található a nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre. E tételek alakulásáról és a felhasználásuk indoklásáról kollégáim szóltak és szólnak. 

A helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása az 58. alcímszámban szerepel. Az 56. alcímszám a nemzetiségi civil szervezetek működésére fordítható támogatási összeget határozza meg, melyhez pályázati formában juthatnak szervezeteink a magyarországi nemzetiségek szellemi és tárgyi emlékeinek ápolására, kulturális rendezvényekre és nyelvi környezetben megvalósuló táborokra, az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekre. Az általános és középiskolás diákság számára szervezett, anyanyelvi környezetben zajló táborok, a nemzetiségi nyelv intenzív használata és a nemzetiségi kultúra elemeinek megismerése és továbbörökítése terén meghatározó szerepűek. Ezért kéri a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága a 2016. évi 270 millió forintos összeg emelését a 2017. évi központi költségvetési előirányzatban!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. (179.) törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. (190.) törvény egyaránt érvényre juttatják a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelelő oktatási érdekeket. A magyar köznevelési intézményrendszerben helyet kap a nemzetiségi nevelés és oktatás. 

A nemzetiségek jogairól szóló törvény lehetővé teszi, hogy a nemzetiségi önkormányzat - a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint - részt vehet a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésével, iskolai nevelésével és oktatásával, kollégiumi nevelésével és oktatásával összefüggő kötelező állami, önkormányzati feladatok végrehajtásában.  Ezzel összhangban a nemzeti köznevelésről szóló törvény 74. § (7) bekezdése kimondja, hogy „A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiség által lakott településen a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésére és iskolai nevelés-oktatására létrehozott intézmény fenntartói jogát köznevelési szerződéssel átveheti a települési önkormányzattól, az államtól.” Így ma közel ötven köznevelési intézmény országos vagy települési nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában, közülük néhány ezen önkormányzatok működtetésében látja el a nemzetiségi nevelést és oktatást. Ennek költségvetési hátterét a T/10377. számú, a 2017. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat XX. fejezetén belül a 20-as címszám 2-es alcímszámának 5-ös jogcímcsoportjában meghatározott költségvetési előirányzat tartalmazza. A nemzetiségek számára meghatározó jelentőségű a gyermek-és fiatalkorúak anyanyelvű vagy anyanyelvi nevelése, nemzetiségi öntudatának, nyelvi, kulturális önazonosság-tudatának fejlesztése. Ezért az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött köznevelési megállapodások révén, az 50/2013 (VII.15.) EMMI rendelet szerint juttatott kiegészítő támogatással a mindenkori központi költségvetésnek biztosítania szükséges a forrásokat a hivatkozott köznevelési intézményekben folyó nemzetiségi neveléshez, oktatáshoz. A jogcímcsoportban megjelenő összeg 2016-ban 1 milliárd 412 millió forint, ezen összeget kéri a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága 100 millió forinttal emelni a 2017. évi költségvetésben. Ezt a 7,1 % -os emelést az időközben további nemzetiségi önkormányzatok által átvett intézmények fenntartása indokolja! A kiegészítő támogatásra a nemzetiségi nevelés ellátásából fakadó többletfeladatok okán van szüksége a fenntartó nemzetiségi önkormányzatoknak.

Emellett 552 állami fenntartású intézmény folytat a törvénynek megfelelő oktatási formák valamelyikében nemzetiségi nevelést-oktatást. Az átalakult állami intézményfenntartótól azt várják a Magyarországon élő nemzetiségek, hogy a nemzetiségi léthez kötődő feladatok – anyanyelvű vagy kétnyelvű, a kettős identitást erősítő, őrző kulturális rendezvények, anyaországgal fenntartott kapcsolatok ápolása – teljesíthetősége a pénzügyi források tekintetében ezen intézményekben is mindenkoron biztosított legyen.

Érdekünk, hogy a nemzetiségekhez tartozó diákok a középiskolákban is minőségi nemzetiségi oktatásban részesüljenek, hogy a helyben folyó szakoktatás is biztosítsa az ott szükséges nemzetiségi nyelv szakmai lexikájának az ismeretét is. 

Tudvalevő, hogy napjainkban szerény nyelvismeretet hoznak a gyermekek a családi körből, így nagyobb feladat hárul e téren is a nemzetiségi köznevelési intézményekre.

Kimondhatjuk: A magyarországi nemzetiségek legtöbbjénél az anyanyelv fennmaradása az utókor számára a nemzetiségi iskolákon, a jól felkészült nevelőkön, tanárokon múlik.

Jól felkészíteni a felsőfokú intézményekben a nemzetiségi pedagógusképzés során lehet és kell óvodapedagógusainkat, tanítóinkat, nyelvtanárainkat, ill. a kétnyelvű iskolák számára olyan szakembereket, akik a nemzetiségi nyelv mellett további tantárgyak kétnyelvű oktatására is kiválóan alkalmasak. Fontos tehát, hogy a 2017. évi központi költségvetés a felsőfokú képzésben a nemzeti felsőoktatásról szóló törvénnyel is összhangban továbbra is biztosítsa a nemzetiségi pedagógusképzést és továbbképzést!

A nemzetiségek jogairól szóló törvény 31. §-ában megfogalmazódik, hogy „az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott keretek között biztosítja a nemzetiségi nevelés-oktatáshoz a tankönyvek megjelentetését, a taneszközök előállítását.”

 A jövőben az átdolgozásra kerülő kerettantervek és ennek következtében egyes tankönyvek megújítása céljából erre közösségeinknek ugyancsak szüksége lesz.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény 151. § e) pontjában foglaltak értelmében: „A nemzetiségpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételekkel és módon a nemzetiségi köznevelésben, közoktatásban részt vevő tanulók számára ösztöndíjat alapíthat.” 

A jelenlegi nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj rendszer jól működő és a nemzetiségi fiatalok anyanyelv-tanulásához való kedvet tovább erősíti, és elősegíti a gyakran hátrányos helyzetű, nehéz szociális körülmények között élő nemzetiségi tanulók felsőfokú tanulmányok folytatásának esélyét. Ezért e tételnek a költségvetésben való jelenléte az EMMI költségvetési fejezetében a nemzetiségek számára nagyon fontos.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a törvényjavaslat tárgyalása és elfogadása során az általam elmondottak figyelembe vételével döntsenek. 

Hvala za pozornost! Köszönöm, hogy meghallgattak!

További felszólalásaim