A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló T/14967. számú törvényjavaslat

2017.06. 12.

― a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája ―

 

Spoštovani Predsednik, spoštovane gospe Poslanke in gospodje Poslanci, cenjeni Zbor!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Képviselő Urak! Tisztelt Ház!

 

Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága a Magyarország Kormánya által T/14967. számon benyújtott törvényjavaslatot nemzetiségi napirendi pontként tárgyalta. A bizottság tagjai a részletes vitában kialakították bizottsági véleményüket, hiszen ma Magyarországon számos nemzetiségi szervezet, egyesület és alapítvány részesül tevékenységéhez nyújtott, főként anyaországi támogatásban, amelynek éves mértéke elérheti a törvényjavaslatban rögzített határértéket. Ennek okán keresték bizottságunkat országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi civil szervezetek is, kérve, hogy az új törvény jogi hatálya a nemzetiségi szervezetekre ne terjedjen ki.

 

A Bizottság a 2017. április 25-i ülésén folytatta le a törvényjavaslat részletes vitáját, melynek során további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg. A Bizottság a törvényjavaslat 1. § (4) bekezdését javasolta egy új d) ponttal kiegészíteni az alábbiak szerint:

(4) Nem terjed ki e törvény hatálya:

a) arra az egyesületre és alapítványra, amely nem minősül civil szervezetnek;

b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületre;

c) a vallási tevékenységet végző szervezetre.

d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. (179.) törvény szerinti nemzetiségi szervezetre és nemzetiségi egyesületre, valamint az alapító okirata szerint adott nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó alapítványra.

 

A Magyarországon élő nemzetiségi közösségek törekvéseit, a nyelvük és kultúrájuk megőrzésének érdekében kifejtett tevékenységet külföldi szervezetek, anyaországi, illetve más országbeli azonos nemzetiséghez tartozó közösségek szervezetei célzott támogatásokkal segítik. 

A Magyarországon élő nemzetiségek civil szervezeteinek és alapítványainak alapvető tevékenységei tehát kizárólagosan a nemzetiségek fennmaradásáért, a nemzetiségek által teremtett értékek megőrzéséért folynak, az ország állampolgárai, egyúttal a nemzetiségekhez tartozó személyek érdekében végzett munkára korlátozódnak, a többségi társadalommal együtt a magyar állam törvényeinek betartása mellett. 

Érdekeiket tehát ezen úton külföldi erő nem tudja átalakítani, arra nem gyakorolhat jogsértő befolyást, saját politikai céljaira nem tudja kihasználni. A nemzetiségek támogatása nem lehet alkalmas pénzmosás céljára, de a terrorizmus finanszírozásával összefüggő átláthatatlan eredetű pénzmozgásra sem.

A Magyarországon élő 13 őshonos nemzetiség léte alapvetően az általuk az elmúlt évtizedek során létrehozott és jól működő szervezetek, civil szervezetek munkájának is következménye. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (175. törvény) 3. § (1)-(4) bekezdései értelmében ugyanis: 

 

„Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelynek alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy másokkal szervezeteket, illetve közösségeket hozzon létre vagy azokhoz csatlakozzon.” – így a magyarországi nemzetiségi közösségeknek is, akik e jogukkal a nyelvük, gazdag kulturális örökségük megőrzése, ápolása, az ifjabb generációk köreiben történő terjesztése céljából élnek is. 

A nemzetiségi közösségek a törvény betartása mentén szerveznek civil nemzetiségi szövetségeket, nemzetiségi kulturális, köznevelést segítő, anyanyelvű hitéletet támogató egyesületeket, nemzetiségi alapítványokat, illetve nemzetiségi önkormányzatok útján látnak el a nemzetiségek számára meghatározó feladatokat.

Nyilvánvaló tény, hogy a nemzetiségek civil szervezetei is lényeges szerepet viselnek a közvélemény formálásában, amint tény, hogy különösen is az anyaországgal rendelkező nemzetiségek esetében igaz, hogy külföldi forrásból jutnak működési költségekhez és egyéb közfeladatot, médiatevékenységet folytató vagy köznevelési és kulturális feladatokat ellátó intézmények, sportegyesületek, ifjúsági vagy időskori szervezetek fenntartását segítő anyagi eszközökhöz.

A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága kéri, hogy az Országgyűlésben szavazati joggal rendelkező képviselő hölgyek és urak a Magyarországi nemzetiségek bizottsága javaslatával értsenek egyet.

 

Hvala za pozornost! Köszönöm a figyelmet!

További felszólalásaim